QUYẾT ĐỊNH
V/v giao cho Trường Đại học Trà Vinh Đào tạo liên thông
từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học
(Xem file đính kèm)