QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành quy định về đồng phục, tác phong
của sinh viên - học sinh Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)