THÔNG BÁO
V/v quy đinh chuẩn đầu ra, xét miễn thi và học vượt đối với
Anh văn không chuyên cho sinh viên - học sinh chính quy
áp dụng kể từ khóa 2012
(Xem file đính kèm)