LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ I, năm học 2016 - 2017
Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 14/12/2016
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV Ghi chú
1 4 Tài Lê Khanh DA13QVA Quản lý và PT tổ chức HCNN 12/12/2016 A21.102 Tối 18:30 25 Sv được sử dụng tài liệu
2 4 Tài Lê Khanh DA13QVA Quản lý và PT tổ chức HCNN 12/12/2016 A21.102 Tối 18:30 25 Sv được sử dụng tài liệu
3 3 Tài Lê Khanh DA13QVB Quản lý và PT tổ chức HCNN 12/12/2016 C11.205 Tối 18:30 27 Sv được sử dụng tài liệu
4 1 Phan Thanh Thủy CA15KTV MARC 21 12/12/2016 C11.205 Tối 18:30 21 Sv được sử dụng tài liệu
5 2 Tài Lê Khanh DA15QV Hành chính học 14/12/2016 B31.105 Tối 18:30 27 Sv được sử dụng tài liệu
6 2 Tài Lê Khanh DA15QV Hành chính học 14/12/2016 B31.302 Tối 18:30 27 Sv được sử dụng tài liệu
7 1 Tài Lê Khanh CA15KTV Lịch sử thư viện 14/12/2016 C11.101 Tối 18:30 21 Sv không được sử dụng tài liệu
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
    LẬP BẢNG         TM. HỘI ĐỒNG