QUYÊT ĐỊNH
V/v miễn điểm môn học cho sinh viên, học sinh
thuộc Trường Đại học Trà Vinh
(Xem file đính kèm)