THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ I, II - năm học 2015 - 2016 (Khoa Kinh tế, Luật)
(Xem file đính kèm)
*Lịch thi lại lần 2, đợt 5 Khoa Kinh tế, Luật