QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT

TÊN BIỂU MẪU

FILE ĐÍNH KÈM

1

Trang bìa

w

2

Quy trình Kiểm soát quá trình đào tạo 

w

3 Kế hoạch phân công giảng dạy và thỉnh giảng

 excel

4 Biên bản họp

 w

5 Sổ ghi nhận tiến độ giảng dạy

w 

6
Bảng phân loại kết quả học tập
dành cho các lớp học theo niên chế

w 

7
Bảng phân loại kết quả học tập
dành cho các lớp học theo tín chỉ

 w