Thông_báo

THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2017-2018
đối với các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh (từ khóa 2016 trở về trước)
THÔNG BÁO
V/v thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2017-2018 đối với
các lớp hệ chính quy khóa 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh