Văn phòng Khoa

1. Phùng Thị Phượng Khánh

ptpkhanh

Chức vụ/chức danh: Q. Trưởng Khoa
 Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh
 Chuyên môn: Quản lý hành chính công, du lịch
 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Các môn giảng dạy: -Tổ chức sự kiện; - Văn hoá quốc tế; - Thực hành  ngôn ngữ văn bản; 

2. Nguyễn Thanh Đệ

nguyen thanh de

 Chức vụ/chức danh: Chánh văn phòng Khoa
 Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 Chuyên môn: Văn hóa học, Quản trị Kinh doanh
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các môn giảng dạy: Văn hóa công sở và đạo đức công vụ; Văn hóa doanh nghiệp;

3. Mai Thị Thúy An

thuy an

 Chức vụ/ chức danh: Tài chính Khoa
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Quản lý
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Các môn giảng dạy: - Thực hành soạn thảo văn bản; - Soạn thảo văn bản & lưu trữ; - Soạn thảo văn bản

4. Nguyễn Ngọc Tuấn

ngoctuan 

Chức vụ/ chức danh: Giáo vụ Khoa
Học hàm, học vị: Cao học 
Chuyên môn: Quản trị Văn phòng, Quản lý

Các môn giảng dạy: Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.5. Thân Thị Lệ Hằng

lehang

 Chức vụ/ chức danh: Chuyên viên
 Học hàm, học vị: Cao học
 Chuyên môn: Công nghệ thông tin, Quản lý
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Các môn giảng dạy: Xử lý văn bản, Xử lý bảng tính

6. Nguyễn Thị Huỳnh Như

huynhnhu 

 Chức vụ/ chức danh: Chuyên viên
 Học hàm, học vị: Cử nhân
 Chuyên môn: Hành chính văn phòng
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.