Quyết định khác

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận hoàn thành môn học và cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất
cho sinh viên lớp Đại học, Cao đẳng chính quy (bổ sung)