Quyết định khác

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận hoàn thành môn học và cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất
cho sinh viên lớp Đại học, Cao đẳng chính quy (bổ sung)
QUYẾT ĐỊNH
V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên
hệ chính quy không chuyên ngữ tại Trường Đại học Trà Vinh
QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, học sinh
Khoa Quản trị văn phòng - Việt Nam học - Thư viện, học kỳ I - năm học 2016-2017
QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận hoàn thành môn học và cấp Chứng chỉ GDTC
cho sinh viên lớp Đại học, Cao đẳng chính quy (bổ sung)