DS GVCN, CVHT

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, KHÓA  2012, 2013, 2014, 2015  HỆ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2015 - 2016
 
TT TÊN LỚP Khóa MÃ LỚP GVCN/ CVHT THÔNG TIN LIÊN LẠC
I. Trung cấp
01 Hành chính văn phòng
2015 TH15HCVP Nguyễn Thị Trang Đài

ĐT:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Cao đẳng
01 Quản trị văn phòng 2014 CA14QV Nguyễn Thị Huỳnh Như

ĐT: 01636.536.886

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 Quản trị văn phòng B 2014 CA14QVB Thân Thị Lệ Hằng

ĐT: 0939.299.516

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03 Việt Nam học 2014 CA14VNH Lê Yến Chi

ĐT: 01697.793.109

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04 Cao đẳng Quản trị văn phòng 2015 CA15QV Phan Thanh Thủy

ĐT: 01692.206.088

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05 Cao đẳng Việt Nam học khóa 2015 CA15VNH Nguyễn Diệp Phương Nghi

ĐT: 0907.465.169

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 Khoa học thư viện 2015 CA15KTV Nguyễn Thị Mỹ Lan

ĐT:01674.262.247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07 Cao đẳng Quản trị văn phòng  2016 CA16QV Nguyễn Ngọc Tuấn

ĐT:0907.014.543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III.  Đại học
01 Đại học Quản trị văn phòng A 2013 DA13QVA Lý Thị Bé Luyễn

ĐT: 0974.229706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 Đại học Quản trị văn phòng B 2013 DA13QVB Nguyễn Thanh Đệ

ĐT:01683.578.540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03 Đại học Quản trị văn phòng A 2014 DA14QVA Nguyễn Thị Trang Đài

ĐT:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04 Đại học Quản trị văn phòng B 2014 DA14QVB Lý Thị Bé Luyễn

ĐT: 0974.229706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05 Đại học Quản trị văn phòng C 2014 DA14QVC Lý Thị Bé Luyễn

ĐT: 0974.229706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 Đại học Quản trị văn phòng 2015 DA15QV Tài Lê Khanh

ĐT: 01648.267.100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07 Đại học Quản trị văn phòng A 2016 DA16QVA Mai Thị Thúy An

ĐT: 0936.647.918

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 Đại học Quản trị văn phòng B 2016 DA16QVB Trần Thạch Thảo
ĐT: 07656.160.239
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 2016 DA16QDL Nguyễn Ngọc Diệp
ĐT: 0982.716.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IV. Đại học liên thông
01 Đại học Quản trị văn phòng liên thông 2014 DF15QV10 Tài Lê Khanh

ĐT: 01648.267.100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.