Biểu mẫu HS - SV

BIỂU MẪU DÀNH CHO HỌC SINH - SINH VIÊN

TT

TÊN BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

TẢI FILE

1

Phiếu đăng ký học lại, thi lại

 

w

2

Đơn xác nhận hoàn thành chương trình học

 

w

3

Phiếu xét điểm rèn luyện

 

w

4

Phiếu xét điểm rèn luyện (các lớp Đại học)

 

w

5

Quy định cấu trúc báo cáo thực tập

 

w

6

Đơn xin cấp học bổng

 

w

7

Đơn xin xác nhận gia đình khó khăn

 

w

8

Giấy giới thiệu xin số liệu tại cơ quan/doanh nghiệp

 

w

9

Bản cam kết hoàn thành học phí đúng hạn

 

w

10

Báo cáo tuần của sinh viên thực tập

 

 w

11

Phiếu nhận xét quá trình thực tập của SV - HS

 

w

12

Phiếu nhận xét quá trình thực tập của SV - HS
( Ngành Du lịch - Việt Nam học)
  w

13

Phiếu nhận xét báo cáo thực tập của GVHD
  w
14 Phiếu lấy ý kiên GVGS và GVHD viết báo cáo   w